Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2019-2020

Αγαπητοί γονείς η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής ξεκίνησε. Ακολούθως θα βρείτε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συγκεντρώσετε και να υποβάλετε στην ΕΕΤΑΑ.ΑΕ έως τις 28 Ιουνίου 2019 ώστε να διεκδικήστε μία αξία τοποθέτησης (Voucher) για εγγραφή σε ΚΔΑΠ.
1
Α Γενικά δικαιλογητικά

Γενικά δικαιολογητικά
 1. Αστυνομική ταυτότητα σε ισχύ, ή διαβατήριο σε ισχύ (αν δεν είναι σε λατινική γραφή μετάφρασή του εντός του τελευταίου τριμήνου)
  • Για αλλοδαπές τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ.
  • Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και η αίτηση ανανέωσής της προς τον αρμόδιο φορέα, που έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.
 2. Εκτύπωση στοιχείων ΑΜΚΑ (μέσω της ιστοσελίδας www.gr απαιτούνται ΑΔΤ & ΑΦΜ) μητέρας (δικαιούχου), παιδιού και πατέρα  
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου
  • Αλλοδαπή μητέρα από χώρα που δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προσκομίζει οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση εντός του τελευταίου τριμήνου , εάν δεν είναι διαθέσιμο στην ελληνική γλώσσα
  • Τα δικαιολογητικά, που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας για πολίτες της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από την εκάστοτε αρμόδια αρχή με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου.
  • Αλλοδαπή μητέρα από χώρα που εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε πέντε  γλώσσες, συμπεριλαμβανόμενης και  της  ελληνικής, δεν  απαιτείται  η προσκόμιση επίσημης μετάφρασης.
  • Απαιτείται η προσκόμιση συμφώνου συμβίωσης, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα για το φορολογικό έτος 2018 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2018 έως 31/12/2018) και των δύο μερών.
  • Ανύπαντρη μητέρα (μονογονεϊκή οικογένεια), εάν το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασής της, υποβάλει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας & ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
  • Χήρα/ος, εάν η χηρεία δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υποβάλει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του & ληξιαρχική πράξη θανάτου του/της συζύγου.
  • Διαζευγμένη/ος εάν η  διάζευξη  δεν  αναφέρεται  στο  πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης προσκομίζει αντίγραφο διαζευκτηρίου (από τη Μητρόπολη για  θρησκευτικό γάμο ή από το Δήμο για πολιτικό γάμο) ή το έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1) στο οποίο θα αναγράφεται η διάζευξη.
  • Μητέρα σε διάσταση από το σύζυγο, προσκομίζει το έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1) στο οποίο θα αναγράφεται η διάσταση με ημερομηνία προγενέστερη της 7/6/2019. Στην περίπτωση αυτή γίνεται αποδεκτό το Εκκαθαριστικό Σημείωμα και υπολογίζονται τα εισοδήματα της αιτούσας.
  • Ανάδοχη Μητέρα προσκομίζει και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου
  • Άνδρας (πατέρας) που έχει την επιμέλεια των παιδιών προσκομίζει δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα εισοδημάτων έτους 2018.
  • Αν εκδίδεται ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα, οι έγγαμες μητέρες, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του συζύγου τους
  • Αντί «συζύγων» ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για άτομα που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης
  • Ο αριθμός  των  παιδιών  που υπολογίζονται στο εισόδημα είναι τα παιδιά μέχρι και 24 ετών ή τα άτομα ΜΕΑ ανεξαρτήτως ηλικίας.
02
Β Δικαιολογητικά απασχόλησης

Για μητέρα που είναι: Μισθοδοτούμενη Υπάλληλος
 • Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα φέρει υποχρεωτικά ημερομηνία (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης) μεταγενέστερη της 7/6/2019 και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα, το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στην θέση εξαρτημένης εργασίας.
 • Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης (με Υ.Δ. του νόμιμου εκπροσώπου εάν έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της εταιρείας ή του εργοδότη) ή το τελευταίο ισχύον αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 (με τα στοιχεία μόνον της αιτούσας, την επωνυμία της εταιρείας, σφραγίδα και υπογραφή). 
Για μητέρα που είναι: Περιστασιακά απασχολούμενη
 • Αν απασχολείται με εργόσημο:
  1. Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα φέρει υποχρεωτικά ημερομηνία (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης) μεταγενέστερη της 7/6/2019 και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στην θέση εξαρτημένης εργασίας.
  2. Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου) και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μηνου, (που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών) ή
 • Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.
 • Αν απασχολείται με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης:
  1. Τίτλοι κτήσης: Αντίγραφο Σύμβασης (με έναν – τουλάχιστον – εκ των εργοδοτών) και Αντίγραφο Δήλωσης – Βεβαίωσης Απογραφής στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ για το έτος 2019.
  2. Σύμβαση με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών: Αντίγραφο σύμβασης (με έναν – τουλάχιστον – εκ των εργοδοτών) και Απογραφικό δελτίο προς το Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ για έτος 2019.
Για μητέρα που είναι: Αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. και
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος και
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη
  1. είναι άμεσα ασφαλισμένη (ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές) ή
  2. έχει καταβάλει τις εισφορές ή
 • πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
 1. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα (λ.χ. αγρότισσα) απαιτείται:
  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη
   1. είναι άμεσα ασφαλισμένη (ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές) ή
   2. πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
Για μητέρα που είναι: Συμμετέχουσα σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή K.E. ή Ε.Π.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
 • Το αρχικό καταστατικό της εταιρείας και την τελευταία τροποποίησή του (σε περίπτωση μεταβολών).
 • Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ περί μη λύσης της εταιρείας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη
  1. είναι άμεσα ασφαλισμένη (ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές) ή
  2. έχει καταβάλει τις εισφορές ή
 • πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Ειδικότερα σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε., Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι η/ο ενδιαφερόμενη/ος απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση.
Για μητέρα που είναι: Αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα (Αγρότισσα)
 1. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα (λ.χ. αγρότισσα) απαιτείται:
  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη
   1. είναι άμεσα ασφαλισμένη (ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές) ή
   2. πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
Για μητέρα που είναι: ‘Ανεργη
 • Το Δελτίο Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή
 • Το αποδεικτικό ανανέωσης του Δελτίου Ανεργίας ή
 • Τη Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας του ΟΑΕΔ (Ν.3979/2011 Άρθρο 14 παρ.1) ή
 • Τη Βεβαίωση Επιδοτούμενης Ανεργίας, όπως εκτυπώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ με χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου ή μέσω ΚΕΠ ή
 • Άλλο ισοδύναμο έγγραφο, που να βεβαιώνει την ανεργία, όταν αφορά σε ειδικά ταμεία.
03
Γ. Δικαιολογητικά ειδικών περιπτώσεων

Αναπηρία γονέα ή τεκνού

Σε περίπτωση που στην οικογένεια υπάρχει περιστατικό αναπηρίας

 

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (ή η ανάδοχη μητέρα) ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος ανήκει στην ομάδα των ΑμΕΑ, τότε κατά περίπτωση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αν η μητέρα ή/και ένα από τα τέκνα της έχουν ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω, υποβάλλεται:
  1. Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ, με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας, ή
  2. Απόφαση Α’βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας, Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/2011.
 • Αν ο σύζυγος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, υποβάλλεται:
  1. Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ, με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας, ή
  2. Απόφαση Α’βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας, Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/2011.

Τι πρέπει να κάνω για να κατοχυρώσω μία θέση στα ΚΔΑΠ ΜΥ ΝΟΕSIS;

Μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 770754, Η υπεύθυνη του Κέντρου μας θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικάσίες που απαιτούνται σχετικά με τη λήψη Voucher και την εγγραφή σας στα ΚΔΑΠ ΜΥ ΝΟΕSIS.

Α. Για το ΚΔΑΠ ΕΥΟΣΜΟΥ: στην οδό Δωδεκανήσου 12 υπεύθυνη Παπαχρήστου Δήμητρα , τηλ.: 2310 -770754 
Β. Για το ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ: στην οδό Δωδεκανήσου 12 υπεύθυνη Παπαχρήστου Δήμητρα , τηλ.: 2310 -770754 

Επικοινωνία

My Noesis.gr

 

1. Εύοσμος: Δωδεκανήσου 12, ΤΚ 56224 Τηλ: 2310 770 754

2. Αμπελόκηποι: Βενιζέλου 110 12, ΤΚ 56123 Τηλ: 2310 73 74 60

    Email: info@mynoesis.gr

 

Quick Links

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς